What are the consequences of bad hiring?


Đôi khi một nhân viên mới được tuyển dụng lại trở thành gánh nặng cho đội của họ, bộ phận của họ và cả công ty nói chung.

Các hậu quả của việc tuyển dụng không tốt là gì?

×